Trondheim Bluesklubb, god musikk siden 1981

Årsmøte 2022

Styret i Trondheim Bluesklubb inviterer herved medlemmene til årsmøte
Mandag 21.Mars kl. 19.00 på Krambua (nye lokalet)

Saksliste:

 • Valg av møteleder og referent
 • Valg av 2 møtedeltakere til å underskrive årsmøteprotokoll
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning
 • Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2021
 • Fastsettelse av kontigent
  6.1 Ordinær årskontingent for 2022 var bestemt til 500,- men 400,-
  pga Covid 19.
  6.2 Fastsette kontigent for 2023 til kr. 500,- Begrunnelse, dyrere BluesNews og
  mer normalår.
 • Innkomne forslag
  7.1 Forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest onsdag
  16.mars. Sendes på mail til ellenklemp@gmail.com
 • Valg
  8.1 Styret består av 8 medlemmer, samt 1 vara. Styreleder, samt 3
  styremedlemmer er ikke på valg, da de ble valgt for 2 år i 2021.
  Valgkomiteen, bestående av geir Engen Hansen, Edel Irene Aune og Arne
  Skogens har utarbeidet forslag til nye styremedlemmer og vara for 2 år. Nytt
  i år er å ha en vara som spesielt har i oppgave å organiser de frivillige.
  8.2 I tillegg velger årsmøtet valgkomiteen på 3 medlemmer

Trondheim 10. mars 2022
For styret
Ellen Klemp (Sign)
Styreleder


Våre sponsorer

 • Maxspill

 • Buvik Elektro

 • Bjørklund

 • Bær

 • Krambua